Ekonomika - 1/2014

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Dr Dragan Momirović, Dr Rajmund Mirdala
STVARNA NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE U POTKRIZNOM PERIODU ILI MIT

Dr Mirko Savić, Dr Jovan Zubović, Dr Danica Drakulović
MERENjE DINAMIKE UČEŠĆA ŽENA U VISOKOM OBRAZOVANjU I ZAPOSLENOSTI - INDEKS APSORPCIJE

Dr Borivoje B. Prokopović, MSc Maja Lj. Arsić-Trajković, Dr Marija Pavlova
MEĐUNARODNI STANDARDI I FINANSIJSKO IZVEŠTAVANjE KORPORACIJA U SRBIJI

PREGLEDNI ČLANCI

Dr Dragan Mihajlović, Biljana Ilić, Jovan Vetković
EKONOMSKI I PRIVREDNI RAZVOJ JUGOSLAVIJE I SRBIJE NAKON UVOĐENjA SAOUPRAVLjANjA

Dr Slobodan Cvetanović, Mr Miljan Jovanović
MESTO OBNOVLjIVIH IZVORA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ENERGETSKOJ POLITICI EVROPSKE UNIJE

Dr Slavko Božilović, MSc Vuk Miletić
MENADžMENT KVALITETA GRAĐEVINSKIH KOMPANIJA

Dr Bojan Krstić, Mr. Milica Tasić
ZNAČAJ PRIMENE KONCEPTA ZELENE EKONOMIJE I NjEGOV UTICAJ NA POSLOVNE PERFORMANSE PREDUZEĆA

Dr Petar Veselinović, Mr Borivoje Rosić, Marija Stojanović
INTELEKTUALNI KAPITAL U FUNKCIJI INOVATIVNOSTI I KONKURENTNOSTI NACIONALNE EKONOMIJE

Dr Beba Rakić, Dr Mira Rakić
MARKETING DIGITALNOG SADRŽAJA ZA ORGANIZACIJE KAO KUPCE

Dr Ljubiša Stojmirović, Mr Aleksandra Stojković, MSc Tomislav Nikolić
POLITIČKI MARKETING - NEGATIVNA KAMPANjA

Dr Julija Avakumović, Dr Jelena Avakumović
POTENCIJALI BIZNISA

Dr Jovica Marković, MSc Jovana Mutibarić, Dr Marko Carić
ODRŽIVOST MODELA MONOPOLISTIČKE KONKURENCIJE U VREME SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Dr Jugoslav Aničić, Dr Miloje Jelić, Dr Jasmina M. Đurović, Dr Srećko Radoičić,
Mr Živojin B. Prokopović
INTERNI OBRAČUN U FUNKCIJI DONOŠENjA POSLOVNIH ODLUKA

Dr Neboja Gijić, Mr Bojan Zdravković, Adriana Jović - Bogdanović
VELIKI GRADOVI I SVETSKA EKONOMIJA

Mr Zoran Simonović, Dr Vesna Simić, Mr Janko Todorov
SISTEM ZDRAVSTVENOG, PENZIONOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA POLjOPRIVREDNIKA U SRBIJI

Dr Radovan Damnjanović, MSc Milan Mihajlović
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENjA METODA VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE PRILIKOM RASPODELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA U SISTEMU ODBRANE

Stevan Luković
ULOGA AUTOMATSKIH STABILIZATORA U SAVREMENOJ EKONOMIJI

Mr Milan Petković, Dr Svetislav Stanković
POLITIKA ZAŠTITE KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE

Mr Aleksandra Stojković, MSc Zoran Davidovac, MSc Biljana Stojmirović
UTICAJ MOTIVACIJE NA USPEŠNOST POSLOVANjA

Mr Jelena Ilić Cvetković
IDENTIFIKACIJA PRINOSA KAO POLAZNA PREMISA KOD ULAGANjA KAPITALA

STRUČNI ČLANCI

MSc Milan Marković
ULOGA NARODNE BANKE SRBIJE U POSTIZANjU MONETARNE STABILNOSTI

MSc Perica Janković
PROPUSTI REGULATORNIH TELA I REJTING AGENCIJA U ESKALACIJI HIPOTEKARNE KRIZE