Ekonomika - 2/2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Andrei Jean Vasile, Zaharia Marian, Bogdan Bazga
ASPEKTI VEZANI ZA EVOLUCIJU INDEKSA POTROŠAČKIH CENA U RUMUNIJI, TOKOM 1991-2015. DA LI RUMUNIJA IMA BEZBEDNE CENE?

Alieva G. Aladdinovna
KORELACIJA IZMEĐU KORUPCIJE I PRIVREDNOG KRIMINALA U STAMBENIM I KOMUNALNIM SLUŽBAMA

Ljupco Eftimov, Predrag Trpeski, Gjorgji Gockov, Vesna Vasileva
PROJEKTOVANjE BALANSNE KARTE KAO SISTEMA STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA: STUDIJA SLUČAJA U MAKEDONIJI

PREGLEDNI ČLANCI

Sandra Stojadinović Jovanović
MEĐUZAVISNOST MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH I INVESTICIONIH TOKOVA U POSTKRIZNOM PERIODU

Dragisa Velickovic, Jelena Velickovic
KAMATE I RAST U ZEMLjAMA U RAZVOJU

Tatjana Spaseska, Aneta Risteska, Gordana Vitanova, Dragica Odzaklieska, Fanka Risteska
ANALIZA ZNANjA O AKTIVNOSTI TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI MAKEDONIJI

Nebojša Pavlović
VREDNOVANjE RADA NASTAVNIKA U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA SRBIJE

Snežana Đekić, Vera Đorđević, Danilo Mašković
KVANTITATIVNA ANALIZA DIMENZIJA MULTIFUNKCIONALNOSTI AGRARNOG I RURALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI

Marko Špiler, Goran Kvrgić, Radomir Vujadin
OSTVARIVANjE STRATEŠKE PREDNOSTI U VELIKIM POSLOVNIM SISTEMIMA KROZ SISTEM JAVNIH NABAVKI

Mileta Govedarica
UPRAVLjANjE DRUŠTVIMA KAPITALA

Marija Vuković, Milosav Anđelić
SPECIFIČNOST FINANSIRANjA FISKALNOG DEFICITA U REPUBLICI SRBIJI

Nataša Bogavac-Cvetković, Milosav Miličković
ULOGA KREATIVNIH I INOVATIVNIH MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U PREVAZILAŽENjU KRIZNIH STANjA U USLOVIMA SAVREMENOG POSLOVANjA

Ivana Ilić
ANALIZA POTROŠNjE ORGANSKIH PROIZVODA U NIŠAVSKOM OKRUGU

Borisz Czekus
UTICAJ STABILIZOVANOG OTPADNOG MULJA NA PRINOS KROMPIRA (SOLANUM TUBEROSUM)