Ekonomika - 3/2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Jasmina Bogićević, Violeta Domanović, Bojan Krstić
ULOGA FINANSIJSKIH I NEFINANSIJSKIH INDIKATORA PERFORMANSI U OCENI ODRŽIVOSTI PREDUZEĆA

Rajko M. Bukvić
REPUBLIKA ADIGEJA - MALA I LEPA

Borivoje B. Prokopovic, Bratislav B. Prokopović, Živojin B. Prokopović
PITANJE SVIH PITANJA ZA SRBIJU U 2016. GODINI JE REFORMA PREDUZEĆA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

PREGLEDNI ČLANCI

Djurdjica Vukajlović, Miodrag Brzaković, Nikola Ćurčić
OCENA KOMPETENCI ZAPOSLENIH OD STRANE RAZLIČITIH MENADŽMENT NIVOA

Marina Đorđević, Dušan Perović
UTICAJ KRIZE NA PROMENE U NAČINU VOĐENjA MONETARNE POLITIKE CENTRALNIH BANAKA

Mirjana Bojcevski, Vlado Kovacevic, Jonel Subic
ULOGA SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA (FADN) U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU SRBIJE

Sveto Purić, Savić Božić Dijana
RASPORED SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI I EFIKASNOST SUDOVA

Slavica Jovetić, Jelena Purić
UPOREDNA ANALIZA FINANSIJSKIH I NEFINANSIJSKIH PERFORMANSI AKCIONAR SKIH DRUŠTAVA

Milan Stamatović, Snežana Maksimović, Aleksandra Tornjanski
POREĐENJE EFIKASNOSTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA- DA LI SU BIROKRATSKE PROCEDURE IZVOR NEEFIKASNOSTI?

Živojin B. Prokopović, Tijana B. Prokopović, Maja Lj. Arsić-Trajković
PRAĆENJE I BILANSNO ISKAZIVANJE REZULTATA ODRŽIVOG RAZVOJA

Nevena Krasulja, Milica Vasiljevic Blagojevic, Ivana Radojevic
ODLIV MOZGOVA - POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI FENOMENA

Jelena V. Gluščević, Andrija Đ. Đurović
UPRAVLJANJE IMOVINOM KRIMINALNOG POREKLA I GLAVNI UZROČNICI NEDOVOLJNE EFIKASNOSTI SISTEMA UPRAVLJANJA

Jasmina Ognjanović
INTELEKTUALNI KAPITAL: KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ U USLUŽNOM SEKTORU