Ekonomika - 2/2017

SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Jonel Subić
OCENA INVESTICIJA PRIMENOM SOFTVERSKE APLIKACIJE ZA IZRADU BIZNIS PLANA U POLJOPRIVREDI

 

Adetayo Joshua O., Agelebe Ibiwunmi Bosede, Bankole Rebecca Folake
STAVOVI POTROŠAČA O LOKALNIM TEKSTILNIM MARKAMA I NjIHOV UTICAJ NA OTVARANjE RADNIH MESTA: ISKUSTVO NIGERIJE

 

Tamara Radjenovic, Bojan Krstic
MERENJE INTELEKTUALNOG KAPITALA NACIONALNIH EKONOMIJA

 

Nataša Kljajić
PROIZVODNjA I IZVOZ MALINA IZ REPUBLIKE SRBIJE

 

Marijola Božović, Snežana Žvković
MINIMIZIRANjE UČESTALOSTI POVREDA PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH BRIGADA - SISTEMSKI PRISTUP

 

PREGLEDNI ČLANCI

 

Branimir Kalaš, Nada Milenković
ULOGA POREZA NA DODATU VREDNOST U EKONOMIJI SRBIJE

 

Slađana R. Mušikić, Marija N. Marčetić, Slobodan Đ. Đurović
ULOGA AKTNVNE POLITIKE TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI SRBIJI

 

Slavica Anđelić, Miloš Nikolić, Tamara Vesić
STRATEGIJSKO PRILAGOĐAVANjE PREDUZEĆA PROMENAMA

 

Ibro Skenderović, Elma Elfić, Azra Ćatović
UTICAJ TRGOVINE NA ŽIVOTNU SREDINU, UGROŽAVANjE I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

 

Žarko Vranjanac, Dragan Spasić
ANALIZA TROŠKOVA RADNE SNAGE U DELATNOSTI UPRABLjANjA OTPADOM U SRBIJI U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE