Ekonomika - 4/2014

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Andrzej Chodyński PhD, Wojciech Huszlak MSc
ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ПОСЛОВАЊАИ ИЗВРШЕЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Др Бојан Крстић, Мр Милица Тасић, Владимир Ивановић
АНАЛИЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА КАО ТЕХНИКА ПРОЦЕНЕ ЕКОЛОШКЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Dr. Ivanskyy Andrey Yosipovich
ПРАВНА ПРЕЗУМПЦИЈА КАО МЕХАНИЗАМ РЕГУЛИСАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА

Др Слободан Цветановић, Др Мирољуб Николић, МрДрагослава Средојевић
КОНКУРЕНТСКИ ВОДЕЋЕ И ЗАОСТАЈУЋЕ ЗЕМЉЕ ЕВРОПЕ

Др Лаура Јужник Ротар
НЕЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Стефан Драгутиновић, Јован Зубовић, Марија Рељић
ФАРМАЦЕУТСКИ СЕКТОР У СРБИЈИ ОД 1990. ДО 2013.

Др Зоран Стефановић, Др Бранислав Митровић
РЕКОНСИДЕРАЦИЈА НОВОГ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ОСНОВНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ И ПРАВЦИ ИСТРАЖИВАЊА

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

Др Милорад Филиповић, Др Данијела Деспотовић
АНАЛИЗА ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНСТИ ЗЕМАЉА ЕВРОПЕ У 2013. ГОДИНИ

Др Игор Младеновић, МА Јелена Младеновић
ДОПРИНОС СЕКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПОВЕЋАЊУ ЗАПОСЛЕНОСТИ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СЛОВЕНИЈЕ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ

Др Јелена Божовић, Мелиха Сарачевић, Др Андриана Милошевић
ДИСТРИБУТИВНИ КАНАЛИ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ

Др Светлана Соколов Младеновић, Др Ђорђе Ћузовић
РАЗВОЈ КОНЦЕПТА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА У ТРГОВИНИ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ТРЖИШТА

Др Милорад Бејатовић, Др Горан Бејатовић, Др Гордана Бејатовић
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА УСЛОВИМА ГЛОБАЛНОГ ПОСЛОВАЊА

Adetayo Joshua Olusegun, Ajani John Oluwasayo, Olabisi Olawoyim
ПРЕГЛЕД ЕФЕКАТА РАДНОГ СТРЕСА КОЈИ УТИЧЕ НА УЧИНАК ЗАПОСЛЕНИХ У НИГЕРИЈСКИМ ТЕРЦИЈАЛНИМ БОЛНИЦАМА

Др Петар Хафнер, Др Милош Крстић
РАЦИОНАЛНО ЕКОНОМСКО ПОНАШАЊЕ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП

Др Вукашин Лале, Др Маја Анђелковић
ВАЛИДНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИХ ОДЛУКА

Др Мира Ракић, Др Беба Ракић
ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ

Мр Предраг Вуковић, Др Драго Цвијановић, Војин Цвијановић
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЛОВНОГ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ВРБАС

Владимир Недић, Војислав Илић, Душко Беловић,
СПРЕМНОСТ СЕЛЕКТВАНИХ ЗЕМАЉА ЕВРОПЕ ЗА РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ БАЗИРАНЕ НА ЗНАЊУ

MA Лана Настић, МА Марко Јелочник, Др Јонел Субић
АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ КАЛЕ И КРАСТАВЦА У ПЛАСТЕНИКУ

Мр Дуња Демировић, Мр Марија Десивојевић, Др Радован Пејановић
МОДЕЛ ФУНКЦИОНИСАЊА МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА НА ПРИМЕРУ ХОТЕЛА ”HOLIDAY INN” У БЕОГРАДУ

Др Небојша Гијић, Мр Оливер Димитријевић, Адриана Јовић – Богдановић
АГРЕСИВНО СПРОВОЂЕЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВАЊУ

Биљана Грујић, Др Наташа Кљајић, Др Светлана Рољевић
УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА ПО СТАНОВНИКУ У СРБИЈИ (2000-2012)

Петковић Драгана, Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Љиљана Проле
ДИНАМИКА ОБИМА И СТРУКТУРЕ КАМАТА НА ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Мр Биљана Матић, Др Силвана Илић, Мр Војислав Вукадиновић
УСКЛАЂЕНОСТ ПРОПИСА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ