Ekonomika - Uputstvo

Uputstva autorima

Uvod

Rukopisi koji se podnose Glavnom i odgovornom uredniku Časopisa trebaju biti originalni, neobjavljeni, i ne smeju biti u postupku recenziranja bilo kog drugog časopisa.
Rukopisi trebaju biti napisani na stilski i gramatički standardnom engleskom i srpskom jeziku.
Autorima se sugeriše da rukopise striktno usaglase u svim elementima sa zahtevima ovog Uputstva. U protivnom, rukopisi mogu biti vraćeni autorima na ispravku, pre upućivanja na recenziju.
Svi rukopisi podležu procesu dvostruko anonimnog recenziranja. 
Podnošenje rukopisa
Autori treba da podnose svoje radove elektronski, kao email attachment u: .doc ili .docx ili PDF formatu.
Autori treba da podnesu dva fajla:

 1. fajl sa rukopisom koji sadrzi: imena svih autora, naslov rada, institucije i adrese (e-mail, poštansku adresu, broj telefona), apstrakt, ključne reči, JEL klasifikaciju rukopisa, središnji deo rada, slike, tabele, grafikone ugrađene u središnje deo rada, zahvalnicu (ukoliko postoji), reference, priloge (ukoliko postoje);

 2. fajl sa Izjavom autora o originalnosti rukopisa.

 3. fajl sa Izjavom autora o prevodu teksta.

 Dužina podnesaka

Rukopisi po pravilu ne bi trebalo da budu duži od deset strana, uključujući slike, tabele, grafikone, reference, priloge i fusnote.

 Naslov rukopisa

Naslov rukopisa treba biti napisan najviše u dva reda.

 Priznanja

Naziv i broj projekta u okviru koga je rukopis nastao, i naziv institucije koja finansira projekat, navode se na početku rada kod naslova u fusnoti.

Apstrakt i Ključne reči

Precizno sumirajući cilj i sadržaj rukopisa, apstrakt treba biti od 100 do 150 reči.
Autori treba da izdvoje 3-6 ključnih reči koje se koriste u rukopisu suštinski opredeljujući njegov sadržaj.

 JEL klasifikacija rukopisa

Prema Journal of Economic Literature (JEL) sistemu klasifikacije, autori treba da klasifikuju svoj rukopis.

Sadržaj

Svi rukopisi treba da sadrže: uvod (kojim se precizira predmet i cilj istraživanja, osnovna hipoteza koja će u radu biti potvrđena, primenjeni naučno-istraživački instrumentarijum, i, sažeto, struktura rada), središnji deo rada (sastavljen od sekcija i podsekcija), i zaključak (kojim se sumiraju istraživanja prezentirana u radu i upućuje na naučno i praktično relevantne probleme budućih istraživanja).
 

Slike, Tabele i Grafikoni

Uzimajući u obzir veličinu stranice Časopisa, slike mogu biti u TIFF, GIF, JPG, PDF, CDR formatu, u rezoluciji najmanje 300dpi.
Tabele i grafikoni trebaju biti urađeni u Word, Excel, Corel, Visio, SPSS formatu.
Slike, tabele i grafikone treba numerisati uzastopno; svaka Slika i svaki Grafikon trebaju biti potpisani svojim naslovom, i izvorom - ukoliko su preuzeti, a svaka Tabela treba imati svoje zaglavlje, i biti potpisana izvorom - ukoliko je preuzeta.
Kako se Časopis štampa crno-belo, preporučuje se da slike, tabele i grafikoni budu urađeni u crno-belom ili sivom tonu.

Endnote

Endnote treba smestiti na kraju rukopisa, nakon Referenci.
Fusnote se ne prihvataju.

 Reference

Reference bi trebale biti iz svih odgovarajućih izvora, i trebale bi biti lako dostupne čitaocima.
Broj referenci na koje se autori pozivaju u svom rukopisu bi trebao biti od 20 do 30.
Autori se, načelno, upućuju na referisanje radova publikovanih u Časopisu, čime mogu biti podržani koherentnost i kontinuitet za čitaoce Časopisa.
U tekstu:

 • u slučaju jedne reference, izvor se navodi na sledeći način: (Rosenhead, 2005);

 • u slučaju više referenci, izvore treba poređati hronološki, na primer: (Midgley, 2000; Hix, 2005).

U listi referenci:

 • treba navesti samo one izvore na koje se autori neposredno pozivaju i na njih upućuju u svom rukopisu;

 • radovi se navode bez numerisanja, prema prezimenima autora, u abecednom redosledu;

 • ukoliko više od jedne reference ima isto autorstvo i datum - da bi se obezbedilo razlikovanje referenci - koristi se a, b,... nakon datuma, na primer: Jackson, M. C. (2006a);

 • ukoliko neka referenca poseduje DOI broj, treba ga navesti na kraju reference.

 Konkretno, reference u tekstu i listu referenci treba uraditi prema (APA- Publication Manual of American Psychological Association (http://www.apastyle apastyle.org/pubmanual.html)

 Knjiga sa jednim autorom:

Dinan, D. (2010). Ever Closer Union: An Introduction to European Integration (The European Union Series). Hampshire/New York, Palgrave Macmillan.

 Knjiga sa dva autora:

Gatrel C., & Swan, E. (2008). Gender and Diversity in Management: A Concise Introduction. London, UK: SAGE Publications.

 Knjiga sa više od dva autora:

van Marrewijk, C., Ottens, D., & Schueller, S. (2006). International Economics: Theory, Application, and Policy. Oxford, UK: Oxford University Press.

Članak u časopisu:

Zubović, J., Boškov, V., & Bešlin-Feruh, M. (2013). Job satisfaction in public sector companies in Vojvodina. Ekonomika, 59(4), 32-38.

 Publikacija u štampi:

Fischer, C. (in press). Price convergence in the EMU? Evidence from micro data. European Economic Review.

 Poglavlje u redigovanoj knjizi:

Brocklesby, J. (1997). Becoming multimethodology literate: An assessment of the cognitive difficulties of working across paradigms. In J. Mingers, & A. Gill (Eds.), Multimethodology: The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies (pp. 189-216). Chichester, England: John Wiley & Sons.
 

Saopštenje - u zborniku sa naučne konferencije - štampano u celini:

Feret, K. (2011). Serbia and Poland on map of the global air cargo shipment. In V. Babić (Ed.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2010 (pp. 3-16). Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac.
 

Neobjavljena doktorska disertacija ili master teza (koje bi trebale biti dostupne na zahtev):

Mićić, V. (2011). Konkurentnost industrije Srbije kao pretpostavka njenog efikasnog razvoja. Neobjavljena doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

 Rad prezentiran na naučnoj konferenciji, simpozujumu, skupu:

Prochniak, M. (2008, April). Real Economic Convergence between Central and Eastern Europe and the European Union. Paper presented at the conference of the Chinese Economic Association, Cambridge, UK.
 Web site:
McRae, S. (2015). Infrastructure Quality and the Subsidy Trap. American Economic Review, 105(1): 35-66. Retrieved January 12, 2015, from http://www.aeaweb.org/aer/contents/index.php

 Citiranje u tekstu:

 • Prezime autora, godina publikovanja i strana izvora: na primer: (Giddens, 2006, p. 45)

 • Direktno navođenje u tekstu, na primer: “In most organizations, data resources are considered to be a major organization asset” (Smith, 2001, pp. 35-36). Ili, na primer: Brown (2002) states that “the value of data is realized by most organizations” (p. 45).

 • Ako citat prevazilazi 40 reči, navod treba biti formatiran na sledeći način:

Primer: As an ever-growing number of people around the world have gained access to e-mail and Internet facilities, it has become clear that the communicative environment provided by these tools can foster language learning. E-mail facilitates access to speakers of one's target language. (Vinagre & Lera, 2007, p. 35)

 Biografska skica autora

Na kraju rukopisa treba - u ne više od 50-tak reči - navesti osnovne podatke iz profesionalne biografije autora.

 Prikazi knjiga

Najava i prikazi održanih naučnih konferencija, simpozijuma, skupova u zemlji i inostranstvu

Prikazi knjiga i Najava i prikazi održanih naučnih konferencija, simpozijuma, skupova u zemlji i inostranstvu upućuju se Glavnom i odgovornom uredniku, i, takođe, podležu procesu recenziranja.
Prikazi knjiga ne bi trebalo da sadrže više od 1000 reči. Njima treba biti obuhvaćen naslov knjige, autor, izdavač, godina publikovanja, broj strana i ISBN broj.
U prikazu knjige bi trebali biti sažeto prezentirani predmet, cilj, naučni instrumentarijum i rezultati istraživanja u knjizi, njene dobre strane i eventualne manjkavosti. Prikaz knjige bi trebalo da sadrži kritičko i konstruktivno vrednovanje njene relevantnosti u teorijsko-metodološkom i praktičnom smislu.
Prikazu knjige treba biti pridružena kratka profesionalna biografija prikazivača.
 

Etika publikovanja

S obzirom na politiku Uredništva Časopisa u delu koji se tiče etike publikovanja, s ciljem predupređivanja objavljivanja plagijata, neverodostojnih podataka i rezultata, itd, autori uz Rukopis treba da - kao attachment - dostave potpisanu i skeniranu Izjavu o originalnosti rukopisa, koja se može preuzeti ovde: Izjava.
 

Zaštita autorskih prava

Izdavaču Časopisa pripadaju autorska prava svih tekstova publikovanih u njemu.
Od autora radova pozitivno recenziranih i prihvaćenih za publikovanje biće zahtevano da potpišu Izjavu o prenošenja autorskih prava na Izdavača.
 

Autorski primerci papirne verzije Časopisa


Autori publikovanih radova će dobiti primerke papirne verzije Časopisa, namenjene ličnom korišćenju.


 Uredništvo

Sve relevantne informacije o podnescima prispelim, upućenim na recenziju, rezultatima procesa recenziranja, datumu publikovanja, itd. autori rukopisa mogu dobiti od sekretara Uredništva:e-mail: 2konomika@sbb.rs ; ekonomika1954@gmail.com

 

PREUZIMANJE ŠABLONA

wordpdf