Ekonomika - Izjava

Izjava o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja


Sprečavanje zloupotrebe publikovanja je odgovornost svakog pojedinog autora, recenzenta, urednika i izdavača.
 Časopis Ekonomika objavljuje na svom sajtu ovu jasnu i doslednu Izjavu o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja.
Istovremeno, Uredništvo Časopisa i Društvo ekonomista Ekonomika Niš, kao izdavač Ekonomike, preuzimaju odgovornost za sprovođenje ove politike Časopisa.
 Pre svega, u oblasti Publikovanja i autorstva, od važnosti je da svaki publikovani članak sadrži spisak referenci i instituciju - ukoliko postoji - koja je finansijski podržala sprovedeno istraživanje. Članak ne sme biti plagijat, niti sme sadržati krivotvorene podatke. Takođe, zabranjeno je objavljivanje istih istraživanja u više od jednog časopisa.
 
Odgovornosti autora:
Svi autori moraju značajno doprineti istraživanju. Autori su u obavezi da potpišu izjavu da su sva istraživanja u podnetom rukopisu originalna i da se priznaju i navode sadržaji reprodukovani iz drugih izvora. Uz to, autori treba da potvrde da su svi podaci navedeni u članku pravi i autentični, i da - u slučaju potrebe - obezbede opoziv članka ili ispravke grešaka. Autori treba da potvrde da rukopis podnet na recenziranje nije u postupku recenziranja niti je prihvaćen za objavljivanje u bilo kom drugom časopisu.
 
Odgovornosti recenzenata:
Kroz objektivno i pravovremeno recenziranje podnetih rukopisa, recenzenti treba da doprinesu procesu odlučivanja i da pomognu unapređivanju kvaliteta publikovanog članka. Recenzenti ne smeju biti u sukobu interesa u odnosu na istraživanje, autore i/ili finansijere istraživanja. Od recenzenata se očekuje da upozore urednika na bilo koji publikovani ili podneti sadržaj koji je suštinski sličan rukopisu koji se recenzira. Recenzenti treba da ukažu na relevantan publikovani rad koji u rukopisu nije citiran. Recenzirani članci trebaju biti tretirani kao poverljivi. Rukopisi ne smeju biti zadržani, niti kopirani.
 
Odgovornosti urednika:
Od urednika se očekuje da u obavljanju svojih dužnosti deluje na uravnotežen, objektivan i pošten način, ne diskriminišući autore po bilo kom osnovu. Urednik ima potpunu odgovornost i ovlašćenje da neki članak odbije/prihvati. Urednik ne treba da bude ni u kakvom sukobu interesa s člancima koje odbacuje/prihvata. Članak se prihvata kada je osnovano siguran. Kada se pronađu greške, urednik objavljuje ispravku ili opoziv članka. Urednik je odgovoran za očuvanje anonimnosti recenzenata. U slučaju pritužbi etičke ili konfliktne prirode, urednik treba da usvoji i sprovodi prihvatljive procedure koje su u skladu sa politikama i procedurama odnosnog društva. Autorima treba biti pružena mogućnost da se odazovu na bilo koju pritužbu.
 
Odgovornosti izdavača:
Društvo ekonomista Ekonomika Niš , kao izdavač naučnog časopisa Ekonomika, će obezbediti održavanje dobre prakse po gore opredeljenim standardima.
 Posebno relevantna pitanja etike publikovanja:

  • Nadgledati i štititi etiku publikovanja;

  • Primeniti standardne procedure opoziva članaka, u slučaju potrebe;

  • Objaviti ispravke, objašnjenja, opozive, izvinjenja, kad god je to potrebno;

  • Održavati integritet akademske evidencije;

  • Onemogućiti ugrožavanje intelektualnih i etičkih standarda od strane poslovnih potreba;

  • Sprečiti publikovanje plagijata i krivotvorenih podataka.

Ekonomika Autorska prava i politika časopisa otvorenog pristupa cc

Ekonomika je časopis otvorenog pristupa koji objavljuje članke otvorenog pristupa pod uslovima The Creative Commons Attribution Noncommercial (CC-BY-NC), koja omogućava upotrebu, distribuciju, i reprodukciju (umnožavanje) u bilo kom obliku, ukoliko je rad originalan i ispravno citiran. Autorska prava na bilo kom istraživačkom članku koji je objavljen u Ekonomici časpisu otvoreng pristupa zadržavaju autor (i). Autori daju Ekonomici dozvolu da objavi članak i identifikuju je kao originalnog izdavača.
Autorska prava na bilo kom istraživačkom članku objavljenom od strane Ekonomike, časopisa otvorenog pristupa, zadržavaju autor (i). Autori daju Ekonomici, časopisu otvorenog pristupa, dozvolu da objavi članak i identifikuju je kao originalnog izdavača. Autori takođe daju bilo kojoj trećoj strani pravo da slobodno koristi članake, dokle god su oni identifikovani kao njegovi originalni autori, detalji citirani i naveden je izdavač.
Korišćenje teksta u celini ili delimično u bilo kom obliku, zahteva propisivanje odgovarajuće forme i sadržaja i to na sledeći način: [Naslov članka / Autor / Naslov časopisa i Volumen / Broj. Autorska prava (C) [godinu] [vlasnika autorskih prava kao što je navedeno u časopisu]. Linkovi ka konačnom tekstu na sajtu Ekonomike podstiču se da se koriste gde je to moguće.
Creative Commons licenca nema nikakav uticaj na moralna prava autora, uključujući i pravo da njihov rad bez ograničenja nesme da bude podvrgnut uvredljivom tretmanu. Takođe, licenca ne može da utiče na druga prava koja su u posedu autora ili trećih lica u članku, uključujući i ograničenja, prava na privatnost i javnost. Korišćenjem članaka ne sme se tvrditi ili podrazumevati, implicitno ili eksplicitno, da to ima bilo kakvu vezu sa, prihvatanjem sponzorstva. Za ovakvo korišćenje potrebna je dozvola od strane autora, izdavača ili bilo koje druge stranke u vezi sa člankom.
Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, korisnicima, mora da postoji obaveštenje o autorskim pravima i jasno dato upozorenje drugima da je članak dostupan pod Creative Commons Attribution licencom, koja je povezana sa relevantnom Creative Commons veb stranicom. Korisnicima se ne mogu nametnuti nikakva ograničenja korišćenja članaka, osim onih koja su određena po Creative Commons Attribution licenci.
U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, članak je dostupan i to bez predstavljanja ili garancije bilo koje vrste, bez obzira da li je izričita, podrazumevana, zakonska ili na drugi način data, uključujući bez ograničenja i garanciju naslova, pogodnosti za prodaju, prilagođenost za određenu svrhu, ne kršenje, (odsustvo grešaka,) ispravnost, prisustvo ili odsustvo greška.

cc

Creative Commons Nekomercijalna (CC-BY-NC) Licenca dozvoljava upotrebu, distribuciju i reprodukciju (umnožavanje) u bilo kom obliku, ukoliko se originalni rad pravilno citira i ne koristi u komercijalne svrhe.
Autorska prava na bilo kom istraživačkom članku objavljenom od strane Ekonomike, časopisa otvorenog pristupa, zadržavaju autor (i). Autori daju Ekonomici, časopisu otvorenog pristupa, dozvolu da objavi članak i identifikuju je kao originalnog izdavača. Autori takođe daju bilo kojoj trećoj strani pravo slobodnog korišćenja članka sve dok se njihov integritet poštuje kao i njihova orginalna autorska  prava, detalji citiranja kao i identitet izdavača.
U skladu sa gore navedenim od broja 1/2022 svi članci objavljeni u časopisu Ekonomika imaju autore kao nosioce autorskih prava.

Nekomercijalno korišćenje od strane korisnika

Za nekomercijalne i nepromotivne svrhe pojedinačni korisnici mogu pristupiti i preuzimati kopije članaka, Ekonomike, časopisa otvorenog pristupa, i vršiti njihovu raspodelu, kao i prilagođavanje, prevođenje teksta prema podacima, predmetu sadržaja prema sledećim uslovima: Moralna prava autora se nesmeju kompromitovati. Ova prava uključuju pravo "očinstva (paternity)" (takođe poznatom kao "pripisivanje" - pravo autoru da bude identifikovan kao picac rada) i "integritet" (pravo autora da nema posla sa promenjenim ugledom ili integritetom koji mogu biti sporni). Kada je sadržaj u članku identifikovan da pripada trećem licu, postoji obaveza korisnika da obezbedi da svako ponovno korišćenje bude u skladu sa politikom autorskih prava vlasnika tog sadržaja.
Ako je sadržaj članka kopiran, preuzet ili neki drugi način upotrebljen u nekomercijalne svrhe za istraživanje i obrazovanje, i ako je sa linka na odgovarajući način citirana bibliografska jedinica (autori, naslov časopisa, naslov članka, volumen, brojevi stranica, DOI brojevi i link sa definitivnom objavljenom verzijom sa Ekonomika Online arhive) to treba podržati. Autorska obaveštenja i izuzeća ne smeju se izbrisati. Prevodi, za koje nije još dogovoren sporazum o prevodjenju sa Ekonomikom, moraju biti obeleženi vidnim izjavom: "Ovo je nezvaničan prevod članka koji je objavljen u jednom od brojeva časopisa Ekonomika i izdavač nije prihvatio ovaj prevod."


Komercijalno korišćenje od strane organizacija

Upotreba Ekonomike, časopisa otvorenog pristupa, i članaka u komercijalne, promotivne, marketinške svrhe zahtevaju dalju izričitu dozvolu od strane časopisa Ekonomika (zoki@medianis.net) i biće predmet naknade. Komercijalna svrha uključuju sledeće:
• Kopiranje ili preuzimanje tekstova sa linka u odnosu na te proizvode u smislu dalje redistribucije, prodaje ili licenciranja;
• Kopiranje, preuzimanje ili objavljivanje od strane sajta druge organizacije ili pružanje uslugu koja uključuje reklamiranje sa takvim sadržajem;
• Uključivanje ili ugrađivanje članka ili njegovog sadržaja u druge radove ili usluge (osim normalnih kvotiranja sa odgovarajućim citiranjem) koje stoji na raspolaganju za prodaju ili izdavanje licenci, za naknadu (na primer, kompilaciju proizvedenu u marketinške svrhe, koja je uključena u prodaji pakovanja);
• Korišćenje sadržaja članka (osim normalnih kvotiranje sa odgovarajućom citiranjem) od strane neprofitnih organizacija za promotivne svrhe; Povezivanje sa člankom sadržaja u e-mailovima koji se redistribuiraju u reklamnu, marketinšku ili obrazovnu svrhu;
Koristi se za potrebe novčane nagrade putem prodaje, preprodaje, licence, kredita, transfera ili drugog oblika komercijalne eksploatacije, kao što su reklamiranje proizvoda.


Odricanje

Ekonomika kao časopis otvorenog pristupa za članake koji su postavljeni u spremištu ili na sajtu su bez garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane, uključujući ograničenja i garancije za komercijalne potrebe, za određenu svrhu i one nisu prekršaj. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom Ekonomika ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu iz ili u vezi sa upotrebom ili nemogućnosti korišćenja sadržaja.

Politika autorovog arhiviranja

Ovaj časopis dozvoljava autorima da arhiviraju članake u Open Access spremištima i to u obliku "posle-štampanja" sa mogućnošću da ugrađuju promene koje su sugerisane komentarima recenzenata. Što se tiče našeg časopisa mi postavljamo autore u prvi plan. Dakle, dajemo im mogućnost da mogu da arhiviraju svoje radove. Ovaj časopis dozvoljava autoru da arhivira svoju konačnu verziju objavljenu u formatu po njegovom izboru.
Mi verujemo u pravo otvorenog pristupa.