Ekonomika - 1/2015

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Dr Bojan Krstić, Dr Miloš Krstić
TEORIJA RACIONALNOG IZBORA I SLUČAJNO PONAŠANJE

Dr William R. DiPietro
PLATE I KORPORATIVNA DOMINACIJA

Dr Života Radosavljević, Dr Milan Radosavljević, Aleksandar Anđelković
NUŽNOST ELIMINISANjA KLASIČNIH I UVOĐENJE NOVIH KONCEPATA U STRATEŠKOM MENADŽMENTU I BIZNISU

PREGLEDNI ČLANCI

Dr Slavomir Miletić, Dr Đuro Đurović
UNAPREĐENJE INTERESA PREDUZEĆA KROZ PROCES POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

Dr Natalia Victorovna Kuznetsova, Dr Natalia Alexandrovna Vorobeva
ANALIZA GLOBALNIH INTEGRACIONIH PROCESA: JUŽNA AFRIKA, REGION AZIJE I PACIFIKA I RUSIJA

Dr Slobodan Cvetanović, Dr Danijela Despotović, Dr Milorad Filipović
KONCEPT DRUŠTVENOG KAPITALA U EKONOMSKOJ TEORIJI

Dr Branko Mihailović, Dr Drago Cvijanović, Dr Zoran Simonović
ULOGA POSLOVNE ETIKE U MENADžMENTU LjUDSKIH RESURSA

Dr Dori Pavloska - Gjorgjieska, Mr. Jelena Stanojević
ODRŽIVOST STRANE POMOĆI U POLJOPRIVREDI – ISKUSTVO MAKEDONIJE

Dr Evica Delova Jolevska, Dr Ilija Andovski
NENAPLATIVI KREDITI U BANKARSKOM SISTEMU SRBIJE, HRVATSKE I MAKEDONIJE KOMPARATIVNA ANALIZA

Dr Srđan Đorđević
EKONOMSKE VREDNOSTI U USTAVNIM PREAMBULAMA

Dr Dragan Mihajlović, Dr. Svetislav Stanković, Miloš Nikolić
ANALIZA FINANSIJSKE RAVNOTEŽE KAO OSNOVE UPRAVLjANjA KOMPANIJOM

Dr Mirjana Knežević, Dr Petar Veselinović
PRIORITETI NOVE OBRAZOVNE POLITIKE U FUNKCIJI RAZVOJA

Dr Predrag Ubavić
UPRAVLjANjE INFORMACIONIM RESURSIMA U TURIZMU

Dr Adrijana Vuković, Dr Goran Đoković, Dr Danilo Rončević
NEOPHODNOST REŠAVANjA NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Marija Živanović, Dr Nada Živanović
POBOLjŠANjE POSLOVNIH PROCESA PRIMENOM SAVREMENIH TEHNIKA POSLOVANjA