Ekonomika - Društvo ekonomista

Društvo ekonomista „Ekonomika“, Niš

 

Dana 16. maja 2000. godine održana je osnivačka skupština Društva ekonomista „Ekonomika”, Niš, a dana 19. maja 2000. godine Društvo je upisano u Registar udruženja građana. Od ovog datuma jedini izdavač časopisa Ekonomika postaje Društvo ekonomista „Ekonomika“, Niš.
Društvo ekonomista „Ekonomika “ Niš je nestranačko i nevladino neprofitabilno udruženje ekonomista sa misijom unapređenja ekonomske nauke i prakse. Osnovi ciljevi društva prema statutu od 28. marta 2011. godine su:

 • Da okupi ekonomiste raznih struka i specijalnosti, te da zastupa interese Udruženja i svojih članova,

 • Da sarađuje sa državnim organima, privrednim komorama i drugim privrednim udruženjima, sa bankama, privrednim društvima, drugim sličnim udruženjima i time unapređuje ekonomsku struku,

 • Da prati naučna dostignuća u zemlji i inostranstvu radi upoznavanja svojih članova sa njima,

 • Da svojim članovima omogući stručno usavršavanje radi unapređenja struke i poboljšanje kvaliteta rada,

 • Da svojim članovima obezbedi odgovarajuće stručne časopise, publikacije i informacije,

 • Da zahteva od svojih članova u skladu sa pravilima struke i pravnim načelima da izvršavaju date im ili preuzete obaveze,

 • Da se posebno stara o etici i svesnosti u radu svojih članova.

 

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje sprovođenjem sledećih zadataka:

 • Organizovanjem stručnih predavanja, rasprava, seminara i simpozijuma,

 • U skladu sa potrebama svojih članova pripremanjem stručnih publikacija iz delokruga svoga rada,

 • Izdavanjem stručnog časopisa i stručne literature iz delokruga rada,

 • Saradnjom sa zainteresovanim organima i organizacijama, predlaganjem normativa i propisa kojima se usavršavaju određeni društveni problemi na području rada Udruženja,

 • Ostvarenjem saradnje sa srodnim udruženjima kao i svim stručnim udruženjima u zemlji.

 

Nadamo se da ćete naći korisne sadržaje na ovom sajtu o Društvu ekonomista „Ekonomika“, Niš i časopisu Ekonomika, a da će neki od vas postati i naši članovi, kako bi zajedno radili na unapređenju ekonomske teorije i prakse u Republici Srbiji, neposrednom okruženju i šire.
Kontakt: ekonomika@ekonomika.org.rs